Showing all 9 results

Snack Craft Paper Box CB-G6-102 (750 ml.) ถ้วยวงรีคราฟท์ + ฝาพลาสติก 750 มล. ขนาด : 25 Piece. (ชิ้น)

350.00 ฿

A.Kraft Food Box With Lid No.BA-H6-000 (กล่องอาหารพร้อมฝาพลาสติก คราฟท์ เบอร์ BA-H6-000) ขนาด : 50 Piece. (ชิ้น)

350.00 ฿

B.White Food Box With Lid No.BA-H1-000 (กล่องอาหารพร้อมฝาพลาสติก สีขาว เบอร์ BA-H1-000) ขนาด : 50 Piece. (ชิ้น)

315.00 ฿

A.Kraft Food Box With Lid No.BA-I6-000 (กล่องอาหารขึ้นรูปพร้อมฝาพลาสติก คราฟท์ เบอร์ BA-I6-000) ขนาด : 50 Piece. (ชิ้น)

315.00 ฿

B.White Food Box With Lid No.BA-I1-000 (กล่องอาหารขึ้นรูปพร้อมฝาพลาสติก สีขาว เบอร์ BA-I1-000) ขนาด : 50 Piece. (ชิ้น)

160.00 ฿

Kraft Paper Cup With Lid No.GC-010 White (ถ้วยทรงกลมคราฟท์ เบอร์ GC-010 สีขาว) ขนาด : 25 Piece. (ชิ้น)

420.00 ฿

Kraft Paper Cup With Lid No.CB-C6-004 (ถ้วยทรงกลมคราฟท์ เบอร์ CB-C6-004) ขนาด : 50 Piece. (ชิ้น)

390.00 ฿

Kraft Paper Cup With Lid No.CB-C6-003 (ถ้วยทรงกลมคราฟท์ เบอร์ CB-C6-003) ขนาด : 50 Piece. (ชิ้น)

375.00 ฿

Kraft Paper Cup With Lid No.CB-C6-002 (ถ้วยทรงกลมคราฟท์ เบอร์ CB-C6-002) ขนาด : 50 Piece. (ชิ้น)

Call Now Button