Showing all 6 results

Suanjinda Ground Chili & Sugar พริกขี้หนูคั่วป่น และน้ำตาลทราย ตราสวนจินดา ขนาด : 50 Sachets (ซอง)

Suanjinda Ground Hot Chili พริกขี้หนูคั่วป่น ตราสวนจินดา ขนาด : 100 g.

Buffalo Chicken Wing Stick Tyson Brand ปีกบนไก่สไตล์อเมริกัน ตราไทสัน ขนาด: 1 kg. (กก.)

Chicken Nuggets Tyson Brand นักเก็ตไก่ ตราไทสัน ขนาด: 1 kg. (กก.)

Classic Fried Chicken Tyson Brand ไก่ทอดกรอบสูตรคลาสสิค ตราไทสัน ขนาด: 1.2 kg. (กก.)

Suanjinda Ground Hot Chili พริกขี้หนูคั่วป่น ตราสวนจินดา ขนาด : 500 g.

Call Now Button