Showing all 3 results

Buffalo Chicken Wing Stick Tyson Brand ปีกบนไก่สไตล์อเมริกัน ตราไทสัน ขนาด: 1 kg. (กก.)

Chicken Nuggets Tyson Brand นักเก็ตไก่ ตราไทสัน ขนาด: 1 kg. (กก.)

Classic Fried Chicken Tyson Brand ไก่ทอดกรอบสูตรคลาสสิค ตราไทสัน ขนาด: 1.2 kg. (กก.)

Call Now Button